Algemene Voorwaarden

1. Algemeen 1.1. Door de ondertekening van een offerte, bestelbon, werkplan of enig ander document waar een overeenkomst tot het leveren van goederen en/of diensten door DC TECHNICS blijkt en waarin wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden, aanvaardt de medecontractant de navolgende voorwaarden als enig geldend, niettegenstaande elke andere bepaling die is vermeld op een bestelling of enig ander document dat van de medecontractant uitgaat. 1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen maken navolgende voorwaarden integraal deel uit van al onze overeenkomsten. Afwijkingen kunnen enkel worden aanvaard mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door DC TECHNICS. 1.3. De eventuele bijzondere voorwaarden opgenomen in  hebben steeds voorrang op deze algemene voorwaarden.

 1. Prijs 2.1. Onze offertes zijn bindend, mits bevestiging van de uit te voeren opdracht conform de offerte, binnen één maand na het opmaken ervan. 2.2. Andere of supplementaire opdrachten vallen financieel buiten deze offerte en zullen bijkomend gefactureerd worden. Ze geven tevens het recht aan DC TECHNICS de lever- en plaatsingstermijn vermeld in de offerte, navenant aan te passen.2.3. Elke officiële prijsverhoging buiten de wil van DC TECHNICS die de kostprijs beïnvloedt, wettigt een prijsherziening volgens officiële prijsherzieningsformule. Niet-limitatief verwijst DC TECHNICS naar nieuwe belastingen en/of heffingen, wijzigingen van de energieprijzen, loonkosten of brandstofkosten.2.4. DC TECHNICS behoudt zich het recht voor 25 euro extra administratiekosten aan te rekenen voor iedere overeenkomst waar de prijs de waarde van 125 EUR niet overschrijdt. 2.5. Alle gegevens, berekeningen, premies en andere factoren die de medecontractant in overweging neemt om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan DC TECHNICS, zijn voor risico van de medecontractant.2.6. De medecontractant staat zelf in voor het nagaan en aanvragen van premies – alsook de controle of aan de noodzakelijke vereisten is voldaan – en draagt daarvan het risico. De medecontractant vraagt tijdig de benodigde documenten aan bij DC TECHNICS die zich ertoe verbindt alle opgevraagde documenten in zijn bezit, binnen een termijn van twee weken over te maken aan de medecontractant.
 2. Levering 3.1. Voor al onze leveringen worden de op de dag van levering geldende prijzen aangerekend, wanneer dit 5% of meer verschilt van de prijs op datum van offerte. 3.2. Behoudens expliciete andersluidende bepaling, geschiedt de levering van de goederen en/of de uitvoering van de diensten in het pand, de werfplaats of iedere andere plaats zoals omschreven door de medecontractant. De vervoerskosten zijn ten laste van de medecontractant, behoudens andersluidend schriftelijk beding. 3.3. Het risico gaat over op de medecontractant vanaf het ogenblik van levering van de goederen. De bewaring van de goederen in afwachting van plaatsing geschiedt op risico van de medecontractant. 3.4. Andere of supplementaire opdrachten die niet vermeld zijn in de offerte, geven het recht aan DC TECHNICS de lever- en plaatsingstermijn vermeld in de offerte, navenant aan te passen. 3.5. Leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. Leveringsvertraging van een deel of het geheel kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Zij kan wel door de medecontractant ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling wanneer DC TECHNICS in gebreke blijft na aangetekende ingebrekestelling door de medecontractant die minstens gedurende dertig dagen zonder gevolg vanuit DC TECHNICS zou blijven. 3.6. Indien de goederen vermeld op de offerte niet meer binnen een redelijke termijn leverbaar zijn, is DC TECHNICS gerechtigd een kwalitatief vergelijkbare bestelling te leveren. De medecontractant is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien deze goederen een meerprijs opleveren, of, mits motivering, indien de goederen wezenlijk verschillen van deze overeenkomstig de offerte. 3.7. DC TECHNICS maakt voorbehoud voor de correcte en tijdige levering door haar leveranciers. 3.8. De medecontractant staat er voor in dat er steeds een tekenbevoegd persoon aanwezig is om de werkbonnen of opleverdocumenten te tekenen.
 3. Betaling 4.1. Onze facturen zijn betaalbaar te Oudenaarde, ter maatschappelijke zetel in onze kantoren of op een bankrekeningnummer op de facturen vermeld, binnen de 30 dagen na uitgifte, behoudens anders gestipuleerd op de factuur. 4.2. DC TECHNICS behoudt zich het recht voor om werken en goederen te factureren naargelang de uitvoering of levering, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. 4.3. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst, bij aangetekend schrijven worden betwist. Iedere betaling wordt aangerekend op de oudste facturen en de daarop verschuldigde verwijlintresten en schadevergoeding. 4.4. Bij niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de vervaldatum verwijlintresten opbrengen van 1 % per maand, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien is bij niet-tijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EURO. Door de niet-betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs voor hun vervaldag. 4.5. Wanneer de medecontractant ook na ingebrekestelling niet overgaat tot integrale betaling van het achterstallige bedrag, behoudt DC TECHNICS zich het recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen, en dit zonder dat de medecontractant hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 4.6. De levering van goederen en diensten door DC TECHNICS zijn aan BTW onderworpen. Wanneer de medecontractant zich beroept op de BTW verlegd of het verlaagd tarief van 6% BTW, draagt de medecontractant hiertoe zelf de verantwoordelijkheid en bewijslast. Indien uit BTW-controle blijkt dat aan de medecontractant alsnog onder een hogere BTW-schaal moest worden gefactureerd, behoudt DC TECHNICS zich het recht voor de nog verschuldigde BTW terug te vorderen van de medecontractant.
 4. Annulering 5.1. Bij annulering van een bestelling door de medecontractant is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs van het nog niet uitgevoerde deel van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en winstderving. 5.2. Dergelijke verbreking schorst bovendien van rechtswege de uitvoering van de verbintenissen van DC TECHNICS op.
 5. Aansprakelijkheid 6.1. DC TECHNICS is niet aansprakelijk in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden bij zichzelf of haar leveranciers, die de uitvoering van bestelling – ondanks de redelijkerwijze te verwachten voorzorgsmaatregelen en buiten haar wil om – vertragen, buitensporig verzwaren of zelfs geheel onmogelijk maken. 6.2. Overmacht of onvoorziene omstandigheden schorsen de uitvoeringstermijn op, zolang dergelijke omstandigheden duren zonder vergoeding aan de medecontractant. Bovendien houdt DC TECHNICS zich het recht voor om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zonder formaliteiten of vooropzeg. 6.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan personen of goederen veroorzaakt ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst behoudens in geval van opzettelijke, bedrieglijke, zware fout in onzer hoofde. 6.4. In geen geval kan de financiële aansprakelijkheid van DC TECHNICS de voorziene prijs van de bestelling overschrijden. 6.5. De aansprakelijkheid van DC TECHNICS wordt zowel voor schade als voor het nakomen van garanties steeds gemaximaliseerd tot het bedrag dat de verzekeraar van DC TECHNICS draagt. DC TECHNICS verbindt zich ertoe een marktconforme verzekering af te sluiten.
 6. Werf 7.1. De verwerkings- en werkmaterialen van DC TECHNICS (hetzij van roerende aard, hetzij van onroerende aard, hetzij geplaatst, hetzij niet geplaatst), vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de medecontractant zodra zij zich op de plaats van levering bevinden. De medecontractant zal toezien op een veilige bewaring ervan. 7.2. De medecontractant en/of bouwheer zal er op toezien dat de bouwwerf toegankelijk is op een normale wijze, waardoor de bedongen opdracht onder normale omstandigheden uitgevoerd kan worden. De medecontractant voorziet in de nodige ruimte voor de voertuigen en materiaal van DC TECHNICS, elektriciteit en water zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. 7.3. De medecontractant is verantwoordelijk voor de nodige meldingen, aanvragen en vergunningen.
 7. Klachten 8.1. De medecontractant dient alle leveringen/plaatsingen grondig te controleren bij ontvangst/plaatsing. Geen enkele klacht met betrekking tot zichtbare gebreken wordt nog aanvaard acht dagen na levering van de goederen/diensten of verzenden van de factuur. Onder zichtbare gebreken wordt ook verstaan de gebreken die na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden na levering/plaatsing. 8.2. Eventuele klachten dienen schriftelijk en per aangetekend schrijven gestuurd te worden aan onze zetel met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak. 8.3. Voor andere gebreken van overeenstemming of werking dient de medecontractant DC TECHNICS in te lichten binnen de acht dagen na de vaststelling ervan. 8.4. In voorkomend geval behoudt DC TECHNICS zich het recht voor geleverde goederen te vervangen. 8.5. Eventuele kosten van tegenonderzoek veroorzaakt door een ongegronde klacht vallen ten laste van de medecontractant.
 8. Garantie en nazorg 9.1. Voor de garantie van de gebruikte materialen, verwijst DC TECHNICS naar de wettelijke garantie van haar leveranciers. DC TECHNICS kan voor de gebruikte materialen en toestellen niet gehouden worden tot een hogere garantiebelasting dan waar haar leveranciers toe gehouden zijn. Huidige algemene voorwaarden doen hierbij geen afbreuk aan de wettelijke garantie ten aanzien van consumenten. 9.2. DC TECHNICS is niet gehouden tot de garanties die worden gewaarborgd door haar leveranciers en haar eigen garantie overstijgt. Dit omvat onder meer, doch niet limitatief, de vermogensgarantie en productgaranties. 9.3. Voor elke vorm van nazorg, en behoudens opzet of grove fout van DC TECHNICS, zal door de medecontractant een vergoeding moeten worden betaald. De medecontractant staat hierbij in voor vergoeding van de uren, verplaatsingskosten en het gebruikte materiaal.
 9. Eigendomsvoorbehoud 10.1. De geleverde goederen blijven eigendom van DC TECHNICS, zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet volledig is betaald.

10.2. DC TECHNICS behoudt zich het recht voor om de nuttige materialen af te breken en te recupereren, wanneer de medecontractant na aangetekende aanmaning in gebreke blijft de verplichtingen aangaande betaling te voldoen. Deze mogelijkheid behelst een keuzerecht en kan worden uitgeoefend naast de invordering van een vergoeding voor de meer geleden schade.

 1. Specifieke bepalingen voor zonnepanelen 11.1. De medecontractant voorziet 20 reservedakpannen of leien. Bij breuk/schade aan meer dan 20 pannen of leien, voorziet DC TECHNICS zelf in de nodige pannen/leien die dit aantal overschrijden. 11.2. De medecontractant staat er voor in dat op de plaats van levering geen asbest aanwezig is. 11.3. De medecontractant geeft toestemming om de omvormer op de muur te bevestigen en is ermee bekend dat dit een zoemend geluid kan veroorzaken. De omvormer dient steeds vrij te worden gehouden, zodat deze voldoende ventilatie heeft. 11.4. De medecontractant staat er voor in dat de elektrische installatie van het gebouw conform AREI werd gekeurd en dat deze elektrische installatie voldoet voor de bestelling. Na levering wordt binnen redelijke termijn een nieuwe AREI-keuring toegestaan door de medecontractant. 11.5. De medecontractant maakt melding van alle elementen die storing kunnen veroorzaken voor de monitoring. Voor de aansluiting van de monitoring zorgt de medecontractant dat alle nuttige documentatie en informatie ter beschikking is van de installateur (bijvoorbeeld, doch niet limitatief: het wachtwoord van de router). 11.6. De medecontractant staat in voor het onderhoud en gebruik van de geleverde goederen als een goede huisvader. 11.7. DC TECHNICS verbindt zich ertoe alle documenten voor de aanvraag bij de netbeheerder over te maken aan de medecontractant binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het keuringsverslag. De medecontractant dient zelf in te staan voor de aanmelding bij de betrokken instanties.
 2. Privacyverklaring 12.1. Uw persoonsgegevens worden door DC TECHNICS verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.dctechnics.be.12.2. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@dctechnics.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. 12.3. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
 3. Toepasselijk recht 13.1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen aangaande deze overeenkomst. 13.2. De beslechting van alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of betrekking hebbende op de betalingen der facturen, valt onder de territoriale bevoegdheid van de gerechten van de zetel van de firma, zijnde de rechtbanken te Oudenaarde. DC TECHNICS houdt zich echter het recht voor het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de zetel of woonplaats van de medecontractant, dan wel de plaats van uitvoering van de overeenkomst.
 4. Slotbepalingen 14.1 Indien één of meerdere bedingen of zinsneden van bedingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook, niet geldig, nietig of niet afdwingbaar zijn, worden de overige delen bedingen desondanks niet aangetast. 14.2. In de plaats van het ongeldig geworden (zinsdeel van het) beding, komt de bepaling conform de geldende regelgeving die de economische bedoeling en inhoud van de ongeldig geworden bepaling zo dicht mogelijk benadert, zo ook wanneer voormelde algemene voorwaarden een leemte bevat. 14.3. DC TECHNICS kan eenzijdig wijzigingen doorvoeren aan haar algemene voorwaarden. Deze kunnen pas tegengeworpen worden aan de medecontractant bij gebreke aan protest van de medecontractant binnen de 15 dagen vanaf de dag van kennisgeving van deze wijzigingen.